Magazine specializate

Pentru cea mai buna agricultura.

Munca, seriozitate, cumpatare !

NOU
TURBA KLASSMAN 100LProducatori-Branduri
Oferte speciale
Turba Klassman TS3 FIN 

 http://www.chemavitala.ro/pagina/turba.html  

 


Turba Klassman TS3 Medium Basic 
http://www.chemavitala.ro/pagina/turba.html

 
La cumpararea a 20 baloti beneficiati de reducere si transport gratuit in limita a 15km.
Telefon comenzi
tel. mobil : 0728/930539
tel. fix : 0262/211737
orar : 8-17Proiect fuziune

Nr. 27/15.09.2013

 

 

 

 

 

PROIECT DE FUZIUNE

 

 

prin metoda absorbtiei

intre

societătile cu raspundere limitata

 

 

 

CHEM AVITALA

 

şi

 

AGRALL

 

 

 

 

 

 

 

 

cuprins:

 

 

1.

Preambul..............................................................................................................................

2

2.

Definiţii................................................................................................................................

3

3.

Forma, Denumirea, Sediul şi alte Elemente de Identificare ale Societăţilor Implicate …..

3

4.

Fundamentarea şi Condiţiile Fuziunii. Efectele Fuziunii....................................................

4

5.

Stabilirea şi evaluarea activului şi pasivului societăţilor implicate ....................................

6

6.

Modalitatea de predare a părţilor sociale de interes şi data de la care acestea dau dreptul la dividende.............................................................................................................................

7

7.

Valoarea contabilă a părţilor sociale apartinând Societăţilor Implicate în .........................

7

8.

Raportul de schimb al părţilor sociale ................................................................................

8

9.

Conversia şi schimbul de părti sociale. Patrimoniul net al societăţii Absorbante ……….

8

10.

Majorarea capitalului social al societăţii absorbante .........................................................

8

11.

Cuantumul primei de fuziune.............................................................................................

9

12.

Drepturile care se acordă obligatarilor şi alte avantaje speciale.........................................

9

13.

Data situaţiei financiare de fuziune....................................................................................

9

14.

Data Fuziunii......................................................................................................................

9

15.

Alte date care prezintă interes pentru fuziune....................................................................

9

16.

Anexe....................................................................................................................................

 

 

16.1

Anexa 1 – numărul noilor pARţi sOCIALE emise de societatea absorbantă şi distribuite aSOCIATilor societăţii absorbite

 

 

16.2

Anexa 2 – structura aSOCIATILOR societăţii absorbante după fuziune

 

 

16.3

Anexa 3 – modalitatea de CAlcul a valorii contabile a pARţilor sOCIALE ALE societăţilor implicate în fuziune, a raportului de schimb şi a primei de fuziune

 

 

16.4

Anexa 4 – situaţia financiară de fuziune a societăţii absorbante

 

 

16.5

 

Anexa 5 – situaţia financiară de fuziune asocietăţii absorbite

Anexa 6 – situaţia financiară dupa fuziune a societăţii absorbante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. preambul

 

Având în vedere:

 

 1. Hotărârea Asociatului unic al CHEM AVITALA S.R.L. Nr. 1 din data de 15.09.2013;

 

 1. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Asociatilor societăţii AGRALL S.R.L. Nr. 1 din data de 15.09.2013.

 

 

În temeiul dispoziţiilor

 

 1. Legii 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare, numită în cele ce urmează Legea 31/1990 sau LSC

 2. Ordonantei de Urgentă 116/2009 aprobată prin Legea 84/13.05.2010 - cu modificările ulterioare.

 3. Ordinului Ministrului Justitiei 2594/2008

 

 1. Legii contabilităţii 82/1991 republicată - cu modificările şi completările ulterioare, numită în cele ce urmează Legea 82/1991;

 

 1. Ordinului Ministerului Finanţelor Publice 1376/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1012/03.11.2004.

 

 1. Legii concurenţei 21/1996 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 88/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 1. Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 1. Ordonanţei de Urgenţă 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată

 2. Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

Asociaţii fiecăreia dintre societăţile implicate în fuziune au hotărât şi aprobat, de principiu, fuziunea prin metoda absorbţiei între S.C. AGRALL S.R.L. în calitate de societate absorbită, si CHEM AVITALA S.R.L. în calitate de societate absorbantă - mandatându-i în acest scop pe administratorii statutari cu întocmirea prezentului Proiect de Fuziune.

 

Administratorul S.C. AGRALL S.R.L. şi administratorul S.C. CHEM AVITALA S.R.L.. au fost însărcinati prin Hotărârea Asociatului Unic nr. 1 din data de 15.09.2013 a S.C. AGRALL S.R.L., respectiv 1 din data de 15.09.2013 a S.C. CHEM AVITALA S.R.L. să întocmească proiectul de fuziune prin metoda absorbţiei în conformitate cu art. 241 din Legea 31/1990.

 

 

După înregistrarea Proiectului la Oficiul Registrului Comerţului Maramures şi efectuarea publicităţii prin intermediul publicării acestuia pe pagina web apartinând societăţii absorbante - respectiv dupa expirarea perioadei in care creditorii au drept de opozitie - Proiectul de fuziune va fi prezentat Adunărilor Generale Extraordinare ale asociatilor societăţilor implicate în procedura fuziunii, spre aprobare.

 

 

 

 

2. definiţii

 

Data Fuziunii”

Data la care are loc fuziunea, conform prevederilor Capitolului 14 al prezentului Proiect de Fuziune

Fuziunea”

Operaţiunea de fuziune prin metoda absorbţiei.

Societatea Absorbantă

S.C. CHEM AVITALA S.R.L.

Societatea Absorbită

S.C. AGRALL S.R.L.

Societăţi Implicate în Fuziune

Societatea Absorbantă şi Societatea Absorbită împreună

Terţe Persoane

Orice alte persoanele fizice sau juridice de drept privat şi entităţi de drept public.

 

Termenii definiţi în preambulul prezentului Proiect de Fuziune vor avea semnificaţia stabilită în respectivul preambul.

 

 

3. forma, denumirea, sediul social şi alte elemente de identificare a societăţilor implicate

 

3.1 societatea absorbantă

 

3.1.1

Forma juridică

Societate cu raspundere limitata

3.1.2

Denumirea

CHEM AVITALA S.R.L.

3.1.3

Sediul social

Baia Mare, B-dul Decebal nr.2, Bl. Semilună Mezanin, Judetul Maramures

 

 

 

3.1.4

Nr. de ordine în Registrul Comerţului

J24/39 /2010

3.1.5

Cod unic de înregistrare

8615656

3.1.6

Atribut fiscal

RO

3.1.7

Durata de functionare

Nelimitată

3.1.8

Capitalul social

5.000 lei subscris si vărsat integral - împărţit în 500 parti sociale egale cu o valoare nominală de 10 lei

3.1.9

Obiect principal de activitate

Cod CAEN Rev.2 - 4776

3.1.10

Structura asociatilor la data de 30.06.2013 - data de referinţă aferentă adunărilor generale extraordinare care au aprobat, de principiu, fuziunea

 

 

 

Nr. crt.

Denumire asociati

Nr parti sociale

Deţinere

1

MAGHIARI FLORIN IOAN

500

100%

2

total

500

100%

 

 

 

3.2 societatea absorbită

 

3.2.1

Forma juridică

Societate cu raspundere limitata.

3.2.2

Denumirea

AGRALL S.R.L.

3.2.3

Sediul social

Baia Mare, B-dul Decebal nr.2 jud. Maramures

3.2.4

Nr. de ordine în Registrul Comerţului

J24/720/2001

3.2.5

Cod unic de înregistrare

14318226

3.2.6

Atribut fiscal

RO

3.2.7

Durata de funcţionare

nelimitată

3.2.8

Capitalul social

500 lei - subscris si integral varsat împărţit în 50 parti sociale cu o valoare nominală de 10 lei

3.2.9

Obiect principal de activitate

Cod CAEN Rev.2 - 4776

3.2.10

Structura acţionariatului la data de 30.06.2013 respectiv la data de referinţă aferentă adunărilor generale extraordinare care au aprobat, de principiu, fuziunea

 

Nr. crt.

Denumire acţionar

Nr. Parti sociale

Deţinere

1

MAGHIARI FLORIN IOAN

25

50%

2

MAGHIARI CARMEN VALERIA

25

50%

3

total

50

100%

 

 

 

4. fundamentarea şi condiţiile fuziunii. efectele fuziunii

 

  1. temei legal

 

Prezentul Proiect de Fuziune a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.239 şi următoarele din Legea 31/1990, în baza Hotărârii Asociatului Unic al S.C. CHEM AVITALA S.R.L. nr. 1/15.09.2013 şi a Hotărârii Adunării Generale a Extraordinare a Asociatilor S.C. AGRALL S.R.L. nr.1/15.09.2013

 

 

 

 

4.2 modalitatea de realizare a fuziunii. efectele fuziunii

 

Fuziunea se va realiza prin absorbţia societăţii AGRALL S.R.L. de către S.C. CHEM AVITALA S.R.L..

 

Efectele fuziunii se vor produce, în temeiul art. 249 lit. b din Legea 31/1990 la data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale extraordinare care v-a aproba definitivarea operaţiunii. Societatea absorbanta va prelua in patrimoniul sau si operatiunile efectuate de societatea absorbita in perioada cuprinsa intre data bilantului de fuziune si data fuziunii.

 

 

Fuziunea se face cu transmiterea integrală a patrimoniului Societăţii Absorbite către Societatea Absorbantă, cu toate drepturile şi obligaţiile pe care le are în starea în care se află la data Fuziunii. Societatea Absorbantă va dobândi drepturile şi va fi ţinută de obligaţiile Societăţii Absorbite în cadrul procesului de fuziune.

 

În cadrul procesului de fuziune, Societatea Absorbită îşi va înceta existenţa şi va fi supusă dizolvării fără lichidare, urmând a fi radiată din Registrul Comerţului.

 

În schimbul participatiilor deţinute în cadrul Societătii Absorbite, asociatii acesteia vor dobândi parţi sociale la Societatea Absorbantă.

 

 

 

  1. fundamentarea economică şi condiţiile fuziunii

 

Societatea CHEM AVITALA S.R.L. este o societate cu tradiţie în domeniul comertului specializat având ca obiect desfacerea semintelor, îngrăsămintelor si pesticidelor, remarcându-se atât pe plan local cât si în Judetul Satu Mare - unde îsi desfăsoară activitatea prin intermediul a două puncte de lucru. De asemenea, alaturi de activitatea specifica, societatea mai desfasoara si activitati de comert cu amanuntul prin intermediul magazinelor situate in Baia Mare.

 

La rândul său S.C. AGRALL S.R.L. a desfasurat în subsidiar activitati similare in perioada anterioară suspendării temporare la care a recurs în două rânduri. Dupa expirarea perioadelor respective, societatea nu a mai desfasurat activitati similare - axându-se pe obtinerea de venituri din închirierea activelor proprii.

Având în vedere că activitatea societatii absorbante se deruleaza in domeniile de activitate care prezinta interes si pentru societatea absorbita, avand insa nevoie de o infuzie de lichiditati in scopul acoperirii unei parti a investitiilor ce se vor efectua in scopul extinderii, modernizării si reamenajării spatiilor comerciale, apreciem ca activitatile prezente si trecute ale celor doua societati sunt compatibile si complementare.

 

Ambele Societăţi Implicate au ca asociat semnificativ - detinând o participatie de 50,00% - respectiv ca asociat unic, aceeasi persoană: MAGHIARI FLORI IOAN, astfel încât motivaţia fuziunii este aceea de a simplifica procesul decizional, de a fluidiza procesul de execuţie şi de a reduce costurile administrative, prin formarea unei structuri unice în care să fie angrenate toate resursele societăţilor implicate.

 

În urma fuziunii, societatea absorbantă îşi va consolida poziţia pe pietele pe care activeaza, urmand a deveni astfel o prezenţă mai importantă la nivel local, putând concura cu succes cu cele mai importante companii în domeniu.

 

Alături de motivaţia fuziunii mai sus mentionată, la baza acesteia au stat si următoarele raţiuni economice şi de strategie comercială:

 

 1. Se va eficientiza actul de decizie managerial, datorită experienţei manageriale care va fi utilizată la un randament mai ridicat de către CHEM AVITALA S.R.L.;

 2. Va determina o mai bună politică de marketing pentru societatea absorbantă

 3. În schimbul participatiilor deţinute în cadrul Societătii Absorbită asociatii acesteia vor primi parti sociale la Societatea Absorbantă, beneficiind astfel de avantajele determinate în primul rând de sporirea gradului de lichiditate si capitalizare a CHEMAVITALA S.R.L.;

 4. O mai bună utilizare a facilitatilor şi imobilizarilor existente precum si o reducere a costurilor de finantare a activitatii;

 5. Se va înregistra o creştere a capacitătii de desfacere ceea ce va determina creşterea beneficiilor.

 6. Va creşte puterea de negociere a societăţii absorbante în relatia sa cu furnizorii, cu clienţii şi cu instituţiile financiare şi de credit;

 7. Fuziunea va contribui la o mai bună alocare a resurselor la nivelul Societăţii Absorbante;

 8. Unirea celor doua patrimonii va duce la mărirea puterii financiare necesară contractării de credite bancare cu dobânzi mai mici, şi indirect efectuarea de economii utile derulării în bune condiţii a activităţilor.

 9. Se vor elimina paralelismele din cadrul structurilor administrative ale societăţilor implicate

 

 

5. stabilirea şi evaluarea activului şi pasivului societăţilor implicate in fuziune

 

Patrimoniile fiecărei Societăţile Implicate în Fuziune sunt evidenţiate în situaţiile financiare de fuziune încheiate la data de 30.06.2013

 

5.1 metode

 

Elementele de activ şi cele de pasiv ale fiecăreia dintre Societăţile Implicate în Fuziune au fost evaluate la valorile înscrise în bilanţurile de fuziune, respectiv la data de 30.06.2013

 

Bilanţurile contabile de fuziune au fost întocmite potrivit Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009.

 

  1. situaţiile financiare de fuziune

 

Data situaţiilor financiare de fuziune este 30.06.2013 pentru ambele Societăţi implicate în Fuziune.

 

Situaţia financiară de fuziune a S.C. CHEM AVITALA S.R.L. este prezentată în cuprinsul Anexei 4, iar cea a S.C. AGRALL S.R.L. este prezentată în Anexa 5 la prezentul Proiect de Fuziune.

 

  1. patrimoniile societăţilor implicate în procesul de fuziune

 

5.3.1. Patrimoniul Societăţii Absorbante

 

Patrimoniul reevaluat al Societăţii Absorbante se prezintă după cum urmează:

 

Nr. crt.

Element patrimonial

Valoare

- Lei

1

Total Active

2196522

2

Total Datorii

1410748

3

Capitaluri Proprii

785774

 

Elementele de detaliu privind activul Societăţii Absorbante sunt evidenţiate în bilanţul contabil de fuziune prezentat în Anexa nr.4 la prezentul Proiect de fuziune.

 

5.3.2 Patrimoniul Societăţii Absorbite

 

Patrimoniul reevaluat al Societăţii Absorbite se prezintă după cum urmează:

 

Nr. crt.

Element patrimonial

Valoare

- Lei

1

Total Active

173602

2

Total Datorii

36

3

Capitaluri Proprii

173566

 

Elementele de detaliu privind activul Societăţii Absorbite sunt evidenţiate în bilanţul contabil de fuziune al prezentat în Anexa 5 la prezentul Proiect de fuziune.

 

Patrimoniul Societăţii Absorbite va fi predat Societăţii Absorbante de drept, ca efect al fuziunii, pe baza de proces verbal (protocol predare primire).

 

 

6. modalitatea de predare a partilor sociale şi data de la care acestea dau dreptul la dividende

 

6.1 Noile parţi sociale emise de Societatea Absorbantă şi înregistrarea asociaţilor.

 

În urma fuziunii Societatea Absorbantă va emite noi parţi sociale la aceeasi valoare nominală si în numărul precizat la punctul 9 din prezentul Proiect.

 

Asociatii Societăţii Absorbite vor primi parţi sociale în cadrul Societăţii Absorbante conform raportului de schimb al parţilor sociale precizat la punctul 8 din prezentul Proiect de Fuziune.

 

 

La data realizării fuziunii, asociatii Societăţii Absorbite vor primi un număr întreg de parţi sociale nou emise de către Societatea Absorbantă, determinat prin rotunjirea până la cel mai apropiat număr întreg a numărului rezultat din înmulţirea numărului parţilor sociale deţinute de aceştia la Societatea Absorbită cu raportul de schimb.

 

6.2 Dreptul la Dividende

 

Noile parţi socialei emise de Societatea Absorbantă ca efect al fuziunii şi distribuite asociaţilor Societăţii Absorbite dau dreptul la dividende în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

La data realizării fuziunii, asociatii Societăţii Absorbite pierd dreptul la dividende în această societate şi dobândesc dreptul la dividende în Societatea Absorbantă, proporţional cu cota de participare la capitalul social al acesteia.

 

 

7. valoarea contabilă a părtilor sociale ale societăţilor implicate în fuziune

 

Valoarea contabilă a parţilor sociale a Societăţilor Implicate în Fuziune a fost calculată prin raportarea activului net al fiecărei societăţi - evidenţiat ca atare în bilanţurile contabile de fuziune încheiate la data de 30.06.2013 - la numărul de parti sociale emise de acestea.

 

 

Valoarea contabilă a parţilor sociale a Societăţii Absorbante este de 1572 lei/1 parte sociala, iar valoarea contabilă a partilor sociale ale Societăţii Absorbite este de 3471 lei /1 parte sociala.

 

Modalitatea de calcul a valorii contabile a partilor sociale ale societăţilor implicate este prezentată în Anexa 3 la prezentul Proiect de Fuziune.

 

Valoarea nominala = valoarea capitalului social / numarul parţilor sociale

Valoarea contabila = valoarea activului net / numarul parţilor sociale

 

 

8. raportul de schimb al părtilor sociale

 

Raportul de schimb al parţilor sociale a fost calculat conform dispozitiilor legale in vigoare, respectiv in conformitate cu Ordinul MFP 1376/2004, pe baza valorii nominale a unei parţi sociale emise de Societatea Absorbantă.

 

Raportul de schimb al parţilor sociale este de 11/5 parte sociala - adica se schimba 5 parti sociale apartinând AGRALL SRL. pentru 11 parti sociale apartinând CHEM AVITALA S.R.L, stabilit de comun acord intre asociati.

 

Schimbul se va face fără sultă.

 

Modalitatea de calcul a raportului de schimb este prezentată în Anexa nr. 3 la prezentul Proiect de Fuziune.

 

 

9. conversia şi schimbul de pARTI sOCIALE. patrimoniul net al societăţii absorbante

 

La data realizării fuziunii, asociatii Societăţii Absorbite vor dobândi un număr total de 110 parti sociale, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, prin aplicarea raportului de schimb stabilit la punctul 8 de mai sus, cu respectarea regulilor stabilite potrivit punctului 6 din prezentul Proiect de fuziune şi în conformitate cu prevederile Ordinului 1376/2004.

 

Determinarea numărului de parţi sociale ce vor fi distribuite asociatilor Societăţii Absorbite se va face conform Anexei 1 - prin determinarea numărului de parţi sociale ce urmează a fi emise de către Societatea Absorbantă prin înmulţirea numărului de părti în cadrul Societăţii Absorbite cu raportul de schimb.

 

Patrimoniul net reevaluat al Societăţii Absorbante este 785774 lei.

Patrimoniul net reevaluat al Societăţii Absorbante, dupa fuziune este 959340 lei, conform Anexei nr. 6.

 

 

 

10. majorarea capitalului social al societăţii absorbante

 

În urma fuziunii, Societatea Absorbantă va emite un număr de 110 parţi sociale noi, la valoarea nominală de 10 lei/parte sociala. Capitalul social al Societăţii Absorbante se va majora astfel cu valoarea de 1.100 lei, iar cuantumul primei de fuziune va fi de 92463 lei

 

Capitalul social al Societăţii Absorbante va totaliza 6100 lei, fiind împărţit în 610 parţi sociale cu o valoare nominală de 10lei/acţiune.

 

Participarea asociaţilor la capitalul social al Societăţii Absorbante, după executarea fuziunii este prezentată în Anexa nr.2 la prezentul Proiect.

 

 

 

11. cuantumul primei de fuziune

 

Prima de fuziune se va calcula, ca diferenta intre valoarea contabila a partilor sociale, valoarea nominala a acestora, valoarea rezervei legale si valoarea rezervei din reevaluare.

 

173566 lei-1100lei-100 lei-79903 lei = 92463 lei cuantumul primei de fuziune

 

 

12. drepturile care se acordă obligatarilor şi alte avantaje speciale

 

Nu se acordă nici un fel de drepturi şi avantaje speciale.

 

 

13. data situaţiei financiare de fuziune

 

Pentru ambele Societăţi Implicate în Fuziune, data bilanţului de fuziune este 30.06.2013 - în conformitate cu prevederile art.241 lit. i din Legea 31/1990 republicata.

 

 

14. data fuziunii

 

Fuziunea are loc la data înscrierii în Registrul Comerţului a menţiunii privind majorarea capitalului social al Societăţii Absorbante.

 

 

15. alte date care prezintă interes pentru fuziune

 

Actul modificator al actului constitutiv al Societăţii Absorbante va fi întocmit în baza prezentului Proiect de Fuziune şi a hotărârilor adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor Societăţilor Implicate în Fuziune privind aprobarea executării fuziunii şi va fi supus înregistării la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş după aprobarea acestuia de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor.

 

Toate cauzele aflate pe rolul instanţelor în care Societatea Absorbită este parte vor continua prin preluarea calităţii procesuale de către Societatea Absorbantă. De asemenea, toate contractele aflate în derulare, vor fi preluate de către Societatea Absorbantă.

 

Administratorii Societăţilor Implicate în Fuziune declară că fuziunea nu are ca efect mărirea obligaţiilor acţionarilor nici uneia dintre societăţi.

 

Societatea Absorbantă îşi va păstra sediul şi obiectul de activitatea, precum şi structura administrativă.

 

Cheltuielile necesare fuziunii vor fi suportate de Societatea Absorbantă.

 

 

Prezentul Proiect a fost întocmit în baza mandatului încredintat administratorilor statutari de către asociatii Societăţilor Implicate în Fuziune.

 

 

Prezentul Proiect de Fuziune conţine un nr. de 9 pagini - la care se adaugă anexele în număr de 6.

 

 

 

 

S.C. AGRALL S.R.L.

S.C. CHEM AVITALA S.R.L.

prin

prin

ADMINISTRATOR

ADMINISTRATOR

MAGHIARI FLORIN IOAN MAGHIARI FLORIN IOAN

ANEXA 1 – numărul noilor parţi sociale emise de societatea absorbantă şi distribuite fiecărui asociat al societăţii absorbite

 

 

A. Nr. de parti sociale emise de societatea absorbanta:

 

110

 

 

B. Distributia partilor sociale catre asociatii societatii absorbite:

 

PARTI SOCIALE AGRALL S.R.L

INAINTE DE FUZIUNE

PARTI SOCIALE CHEM AVITALA S.R.L PRIMITE DUPA FUZIUNE

Denumire acţionar

Nr. Parti sociale

Deţinere

Nr de parti sociale

Rotunjit

MAGHIARI FLORIN IOAN

 

25

 

50%

 

55

 

55

 

MAGHIARI CARMEN VALERIA

25

 

50%

 

55

 

55

 

Total

 

 

50

 

100%

 

110

 

110

 

 

ANEXA 2 – structura asociatilor societăţii absorbante după fuziune

 

 

 

PARTI SOCIALE CHEM AVITALA S.R.L. DUPA FUZIUNE

 

Denumire asociat

 

 

Nr parti sociale

 

Detinere

 

MAGHIARI FLORIN IOAN

555

 

91%

MAGHIARI CARMEN VALERIA

 

55

9%

 

 

TOTAL

 

 

610

100,00%

 

 

ANEXA 3 – modalitatea de calcul a valorii contabile a parţilor sociale ale societăţilor implicate în fuziune, a raportului de schimb şi a primei de fuziune

 

 

 

AGRALL S.R.L.

 

CHEM AVITALA S.R.L.

 

Valoarea contabila la30.06.2013

Valoarea reevaluata la30.06.2013

Valoarea contabila la 30.06.2013

Valoarea reevaluata la 30.06.2013

Activ net

 

173566

 

173566

 

785774

 

785774

 

Nr parti sociale

 

50

 

50

 

500

 

500

 

Val/parte sociala (Va)

 

3471

 

3471

 

1572

 

1572

 

Raport de schimb (Rs)

 

11/5

 

 

Parti sociale CHEM AVITALA S.R.L. pentru o parte sociala AGRALL S.R.L. conform hotararilor asociatilor

Numar parti sociale ce trebuie emise de CHEM AVITALA S.R.L.

 

110

 

 

 

 

 

 

VN parti sociale CHEM AVITALA S.R.L.

 

10

 

lei

 

 

 

Majorare capital social CHEM AVITALA S.R.L.

 

1100

 

 

lei

 

 

 

Prima de fuziune (Pf)

 

 

92463

 

lei

 

 

 

ANEXA 4 – situaţia financiară de fuziune a s.c. chem avitala s.r.l.

 

 

 

 

 

-lei

 

 

 

Valoarea contabila la30.06.2013

Ajustari

Valoarea reevaluata la30.06.2013

 

 

 

 

Imobilizari necorporale

1826

 

1826

Imobilizari corporale

604986

 

604986

Imobilizari financiare

680

 

680

Total imobilizari

607492

 

607492

 

 

 

 

Stocuri

562657

 

562657

Creante

251777

 

251777

 

 

 

 

Disponibilitati

774596

 

774596

Investitii pe termen scurt

 

 

 

Total active curente

1589030

 

1589030

Chelt in avans

 

 

 

Total activ

2196522

 

2196522

 

 

 

 

 

 

 

 

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an

1341749

 

1341749

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

68999

 

68999

Total pasive curente

1410748

 

1410748

 

 

 

 

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

 

 

 

 

 

 

 

Capital social

5000

 

5000

Prime de capital

 

 

 

Rezerve

1000

 

1000

Rezerve din reevaluare

 

 

 

Rezultat reportat

485217

 

485217

Rezultatul exercitiului

294557

 

294557

Total capitaluri proprii

785774

 

 

Total pasiv

2196522

 

2196522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activ net

785774

 

785774

Nr parti sociale

500

 

500

Val/parte sociala (Va)

1572

 

1572

 

ANEXA 5 – situaţia financiară de fuziune a s.c. agrall s.r.l.

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare contabilala 30.06.2013

Ajustari

Valoare reevaluata la 30.06.2013

Imobilizari necorporale

0

 

0

Imobilizari corporale

169204

 

169204

Imobilizari financiare

0

 

0

Total imobilizari

169204

 

169204

 

 

 

 

Stocuri

0

 

0

Creante

2543

 

2543

 

 

 

 

Disponibilitati

1855

 

1855

Investitii pe termen scurt

 

 

 

Total active curente

4398

 

4398

Cheltuieli in avans

 

 

 

Total active

173602

 

173602

 

 

 

 

 

 

 

 

Datorii ce trebuie platiteintr-o perioada de pana la un an

36

 

36

Datorii ce trebuie platita intr-o perioada mai mare de un an

 

 

 

Total pasive curente

36

 

36

 

 

 

 

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

 

 

 

 

 

 

 

Capital social

500

 

500

Prime de capital

 

 

 

Rezerve

88838

 

88838

Rezerve din reevaluare

79903

 

79903

Rezultat reportat

4325

 

4325

Rezultatul exercitiului

 

 

 

Total capitaluri proprii

173566

 

173566

Total pasiv

173602

 

173602

 

 

 

 

 

 

 

 

Activ net

173566

 

173602

Nr. parti sociale

50

 

50

Val/parte sociala(Va)

3471

 

3471

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 6Situaţia financiară de fuziune a s.c.chem avitala s.r.l. dupa absorbtie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea contabila la 30.06.2013

Ajustari

Valoarea reevaluata la30.06.2013

 

 

 

 

Imobilizari necorporale

1826

 

1826

Imobilizari corporale

774190

 

774190

Imobilizari financiare

680

 

680

Total imobilizari

776696

 

776696

 

 

 

 

Stocuri

562657

 

562657

Creante

254320

 

254320

 

 

 

 

Disponibilitati

776451

 

776451

Investitii pe termen scurt

 

 

 

Total active curente

1593428

 

1593428

Chelt in avans

 

 

 

Total activ

2370124

 

2370124

 

 

 

 

 

 

 

 

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an

1341785

 

1341785

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

68999

 

68999

Total pasive curente

1410784

 

1410784

 

 

 

 

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

 

 

 

 

 

 

 

Capital social

6100

 

6100

Prime de capital

92463

 

92463

Rezerve

1100

 

1100

Rezerve din reevaluare

79903

 

79903

Rezultat reportat

485217

 

485217

Rezultatul exercitiului

294557

 

294557

Total capitaluri proprii

959340

 

959340

Total pasiv

2370124

 

2370124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activ net

959340

 

959340

Nr parti sociale

610

 

610

Val/parte sociala (Va)

1573

 

1573